top of page

Regulamin 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNWAY

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z dnia 2016.07.15.).

2. Z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu UNWAY Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień  niniejszego Regulaminu. 

§2 Definicje

 

Użytym w Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenia: 

1) Sklep UNWAY - sklep internetowy zajmujący się sprzedażą produktów na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dostępny pod adresem prowadzony https://www.unwaystore.com/ przez Marlenę Jaworską w ramach jej działalności gospodarczej MILO BRAND Marlena Jaworska z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  przy ul. Partyzantów 14c/7, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającej NIP 7492110145, REGON 387664237 (dalej skrócone: MILO BRAND)

2) Usługi - usługi świadczone przez Sklep UNWAY drogą elektroniczną za pośrednictwem https://www.unwaystore.com/ na podstawie niniejszego Regulaminu,

3) Klient - osoba lub podmiot korzystający ze Sklepu UNWAY, przy czym za Klienta uważa się zarówno osobę lub podmiot, który korzysta ze Sklepu UNWAY bez rejestracji Konta,

4) Produkty - ubrania i dodatki oferowane przez Sklep UNWAY za pośrednictwem strony https://www.unwaystore.com/.

5) Regulamin - niniejszy Regulamin.

§3 Rodzaje i zakres świadczonych Usług. 

1. Sklep UNWAY świadczy następujące Usługi na rzecz Klientów:

a) sprzedaż produktów na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

b) prowadzenie Newslettera.

§4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. 

1. Do korzystania z Usług świadczonych przez Sklep UNWAY niezbędne jest urządzenie mające dostęp do sieci Internet wyposażone w oprogramowanie potrzebne do zwykłego przeglądania stron internetowych. 

2. W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Sklep UNWAY  nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja w Sklepie UNWAY.

3. Do korzystania z Usług świadczonych przez sklep UNWAY jest upoważniona tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi zakupy w Sklepie UNWAY może dokonać osoba uprawniona do działania w imieniu danego podmiotu lub posiadająca umocowanie udzielone przez taką osobę. 

5. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Usług oferowanych przez Sklep UNWAY, wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter bezterminowy, jednakże Klient może w chwili zaprzestać z korzystania z Usług oferowanych przez Sklep UNWAY, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem zawartej umowy.

 

6. Sklep UNWAY nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta.

 

10. Sklep UNWAY nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, jeżeli wynika ono z siły wyższej lub innych przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarii systemu teleinformatycznego. 

§5 Zasady korzystania ze Sklepu UNWAY

 

1. Za pośrednictwem Sklepu UNWAY prowadzona jest sprzedaż odzieży damskiej oraz unisex (produkty przeznaczone zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn). Ubrania oferowane przez Sklep UNWAY są nowe i zostały wyprodukowane w Polsce. 

2. Sklep UNWAY zobowiązuje się do dostarczenia produktów pozbawionych wad. 

3. Do skutecznego złożenia zamówienia nie jest konieczne dokonanie wcześniejszej rejestracji Konta w Sklepie UNWAY. 

 

4. Podane ceny produktów, wyrażane w złotówkach lub w euro, w Sklepie Unway są cenami końcowymi z uwzględnieniem kosztów wysyłki na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej, należy doliczyć koszty wysyłki. 

 

5. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia danego produktu Sklep UNWAY przedstawi Klientowi następujące informacje:

 

- dokładny opis danego produktu i jego cechy,

- łączną wartość zamówionych produktów,  kosztem dostarczenia zamówionego produktu lub produktów oraz podsumowanie łącznej wartości zamówienia z wybraną opcją dostawy,

- informacje o sposobie i terminie zapłaty,

- informacje o sposobie i terminie realizacji zamówienia przez Sklep UNWAY. 

 

6. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się dokładnie z opisem produktu dostępnym w Sklepie UNWAY. Klient powinien również zapoznać się z instrukcją użytkowania produktu dostępną w Sklepie UNWAY, o ile Sklep UNWAY przewidział instrukcję użytkowania dla danego produktu.

7. Klient po wybraniu produktu powinien wskazać liczbę zamawianych egzemplarzy produktu, następnie wybrać opcję „Dodaj do koszyka”. 

8. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien wybrać opcję „Wyświetl koszyk” lub przejść do bezpośrednio do koszyka poprzez ikonę koszyka na Stronie Głównej. Następnie Klient zostanie przekierowany na podstronę „Mój koszyk”, gdzie Klient będzie poproszony o zaakceptowanie danych potrzebnych do zamówienia. Ponadto, Klient na tym etapie ma możliwość wpisania kodu rabatowego  - o ile jest takowy przewidziany przez Sklep UNWAY i wcześniej podany do wiadomości Klienta (np. poprzez kanały social media Sklepu UNWAY;  otrzymany w formie drukowanej w dostarczonej Klientowi paczce, w ramach wcześniej zrealizowanego przez niego zamówienia) oraz  dodania komentarza w  opcji "Dodaj Komentarz", w którym może m.in. poinformować Sklep UNWAY o woli otrzymania swojego zamówienia w ramach działalności paczkomatów Inpost. Klient wówczas jest zobowiązany do wpisania adresu lub kodu paczkomatu do którego dotrzeć ma jego zamówienie. Opcja kodu rabatowego, jak i dodania komentarza nie są obowiązkowe. Po zaakceptowaniu danych niezbędnych do złożenia zamówienia, Klient zostanie przekierowany do podstrony, na której będzie mógł dokonać realizacji zamówienia.  

9. Następnie Klient powinien wybrać metodę płatności dostępną w Sklepie UNWAY (wpisać niezbędne dane potrzebne do realizacji płatności) oraz sposób dostawy (usługa kurierska), a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam i Płacę". 

10. Po wybraniu przycisku „Zamawiam i Płacę” Klient, zostanie przekierowany na stronę internetową swojego banku lub po uzupełnieniu niezbędnych danych potrzebnych do realizacji płatności, zostanie zrealizowana płatność za zamówienie. Po zrealizowaniu płatności Klient zostanie z powrotem przekierowany do Sklepu UNWAY do podstrony z podsumowaniem złożonego zamówienia. 

11. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Brak uiszczenia przez Klienta płatności za zamówienia na rachunek bankowy Sklepu UNWAY jest równoznaczne z niezłożeniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient może w każdym czasie złożyć ponownie zamówienie. 

12. W sytuacji gdy Klient ma jakiekolwiek problemy z realizacją płatności powinien skontaktować się ze Sklepem UNWAY za pośrednictwem poczty (email: hello@unwaystore.com) lub poprzez wiadomość prywatną na Instagramie (@unway_official). 

13. Po potwierdzeniu przez Sklep UNWAY przyjęcia zamówienia, zostaje ono przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje wysłane automatycznie po jego dokonaniu na maila podanego przez Klienta podczas składania zamówienia. 

 

14. W przypadku gdy Sklep UNWAY będzie miał wątpliwości co do prawidłowości danych Klienta podanych w formularzu, Sklep może wstrzymać przyjęcie i realizację zamówienia. W takiej sytuacji Sklep UNWAY niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości

15. Klient i Sklep UNWAY związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

 

16. Zamówiony produkt jest wysyłany w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, chyba, że z przyczyn niezależnych od Sklepu UNWAY nie jest możliwa wysyłka zamówienia w tym terminie. W takiej sytuacji Sklep UNWAY poinformuje Klienta o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, wskazując jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. 

 

17. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz Inpost, także do Paczkomatów InPost (na życzenie Klienta) . Koszty przesyłki są uwzględnione podczas składania zamówienia. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

 

18. W przypadku zamówienia przez Klienta kilku produktów zostaną one zapakowane w jedną przesyłkę chyba że, podczas składania zamówienia Klient wskaże inny sposób pakowania oraz dostarczenia złożonego zamówienia. 

19. W przypadku wysyłki produktów w sposób inny niż standardowy określony w Sklepie UNWAY wszelkie niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie produktu uważa się jego przekazanie przez Sklep UNWAY dostarczycielowi wskazanemu przez Klienta, jeżeli Sklep  UNWAY nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

20. Do zamówionego towaru każdorazowo dołączone zostaje potwierdzenie dokonania zakupu w formie elektronicznej (wysłane na maila Klienta) lub faktury (wystawianej tylko na życzenie i wysyłanej na maila Klienta). W przypadku konieczności wystawienia faktury Klient jest zobowiązany jest do podania następujących danych: 

a) Imię i nazwisko/firma,

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d) opis zamówienia,

e) Adres korespondencyjny. 

21. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie UNWAY Klient wyraża zgodę na przesyłanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem i realizacją zamówienia. 

 

22. Wszystkie produkty oznaczone w Sklepie jako produkty dostępne mogą zostać zamówione przez Klienta, chyba, że Sklep UNWAY zamieścił komunikat, że dany produkt jest niedostępny/dostępny wkrótce. Możliwa jest również sytuacja, w której dostępność produktu uległa zmianie od chwili złożenia zamówienia do czasu jego realizacji, w takim przypadku Sklep UNWAY jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o braku dostępności danego produktu i dokonania niezwłocznego zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została uiszczona, chyba że Klient wyrazi zgodę na częściową realizację zamówienia (np. w przypadku gdy w jednym zamówieniu jest kilka produktów) lub jej wymianę na inny produkt. 

23. Sklep UNWAY realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przesyłki zagraniczne realizowane są uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Klientem. Aktualne koszty dostawy produktów dostępne są podczas składania zamówienia w Sklepie UNWAY, w zakładce "Mój koszyk". 

 

24. Klient przy odbiorze przesyłki kurierskiej zawierającej zamówiony produkt powinien dokładnie sprawdzić stan przesyłki - w szczególności powinien on sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku gdy przesyłka będzie nosiła ślady uszkodzeń (np. znaczne zgniecenie paczki lub poprzez zerwanie taśm zabezpieczających) Klient powinien odmówić odbioru przesyłki, a następnie o powyższym zdarzeniu poinformować Sklep UNWAY. 

§6 Konsumenci. Prawo odstąpienia od umowy. 

 

1. Przepisy niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z Klientem w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową [dalej zwany jako Konsument]. 

 

2. Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.  

3. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Sklepowi UNWAY oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać zeskanowane w formie wiadomości e-mail na adres: hello@unwaystore.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu UNWAY (MILO BRAND Marlena Jaworska ul. Partyzantów 14 c/7, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Sklep UNWAY w takiej sytuacji dokona zwrotu na rzecz Konsumenta wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu) nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia poinformowania Usługodawcy o skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy.  

 

5. Sklep UNWAY dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta przy realizacji zamówienia lub na konto bankowe podane przez Klienta w formularzu.  

 

6. Sklep UNWAY może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego przez Konsumenta produktu. 

 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

§7 Neswletter

 

1. Sklep UNWAY oferuje swoim Klientom Usługę Newslettera, która polega na przesyłaniu przez Sklep UNWAY na adres email wskazany przez Klienta informacji o aktualnych produktach i usługach Sklepu UNWAY. 

2. Klient, który chce skorzystać z usługi Newslettera, powinien wypełnić dedykowany do tego formularz dostępny w Sklepie UNWAY.  

 

3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z dalszej subskrypcji Newlettera poprzez przesłanie na adres hello@unwaystore.com informacji o rezygnacji z Newslettera. 

 

§8 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep UNWAY należy kierować w formie elektronicznej na adres mailowy Sklepu UNWAY: hello@unwaystore.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Sklepu UNWAY (MILO BRAND Marlena Jaworska ul. Partyzantów 14 c/7, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska).

2. W reklamacji należy wskazać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres poczty email na jaki ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację oraz dokładnie opisać powód złożenia reklamacji. 

3. Sklep UNWAY rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli rozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Sklepu UNWAY. W takim przypadku Sklep UNWAY jest zobowiązany do powiadomienia Klienta o przyczynie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie i przewidywanym czasie jej rozpatrzenia przed upływem terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie Sklep UNWAY wysyła na adres mailowy Klienta wskazany przez niego w reklamacji lub listownie na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w reklamacji.

 

§9 Polityka Prywatności. Cookies.

 

1. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Klientów ma dla Sklepu UNWAY znaczenie priorytetowe, w związku powyższym Sklep UNWAY dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli czuć swobodnie i bezpiecznie korzystając z Sklepu UNWAY.

 

2.. Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji o charakterze prywatnym, a w tym danych osobowych Klientów, które są gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Sklepu UNWAY.

 

3. Strona internetowa Sklepu UNWAY korzysta z Plików cookies.

 

4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep UNWAY.

 

6. Pliki cookies wykorzystywane są celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej Sklepu UNWAY. Dzięki temu Sklep UNWAY będzie mógł ulepszać swoją stronę internetową. 

 

7. W ramach strony internetowej Sklepu UNWAY stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

8. Klient wyraża zgodę na zgodę na przechowywanie na jego komputerze Plików Cookies w celach określonych w ustępach poprzednich. 

 

9. Klient może w każdej chwili zablokować przechowywanie ciasteczek w swoim urządzeniu. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, z której Klient korzysta. 

 

10. Funkcję wyłączenia możliwości przechowywania ciasteczek w urządzeniu można co do zasady znaleźć w „ustawieniach” (ang. settings), „opcjach” (ang. options) lub „preferencjach” (ang. preferences) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej. 

 

§10 Dane osobowe 

1. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w ramach Sklepu UNWAY, Sklep UNWAY przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, data urodzenia, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz numer telefonu.

 

2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu UNWAY jest Marlena Jaworska  prowadząca działalność gospodarczą MILO BRAND Marlena Jaworska z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  przy ul. Partyzantów 14c/7, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającej NIP 7492110145, REGON 387664237 (dalej sklep UNWAY).

 

3. W trakcie korzystania ze strony internetowej Sklep UNWAY gromadzi również informacje dotyczące urządzenia Klienta w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach, informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

 

4. Sklep UNWAY przetwarza dane osobowe Klientów w celu umożliwienia Klientom korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w Sklepie UNWAY. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub brak zgody ich przetwarzanie, uniemożliwi korzystanie z niektórych UNWAY korzysta z usług podmiotów trzecich np. w zakresie obsługi płatności (Stripe) w zakresie dostarczenia zamówionego towaru - firmy kurierskie (DHL, Inpost).  

 

Przekazywanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim współpracującym z Sklepem UNWAY ma jedynie na celu prawidłową realizację złożonego zamówienia i odbywa się zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Sklep UNWAY nie udostępnia odpłatnie podmiotom trzecim danych osobowych Klientów. 

 

5. Podczas procesu składania zamówienia możesz wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów promocyjnych i marketingowych poprzez podanie adresu e-mail i oznaczenie odpowiedniego formularza. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na wykorzystywanie Twoich danych do celów promocyjnych i marketingowych. 

 

6. Podczas procesu rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez podanie adresu e-mail i oznaczenie odpowiedniego formularza. W każdej chwili możesz zrezygnować z dalszej subskrypcji newslettera. 

 

7. W związku z przetwarzaniem przez Sklep UNWAY danych osobowych każdy Klient ma prawo do:

-dostępu do swoich danych osobowych,

-żądania sprostowania swoich danych osobowych,

-żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-żądania usunięcia swoich danych osobowych,  w przypadku jeśli Sklep UNWAY nie będzie zobowiązany przepisami prawa do ich przetwarzania,

-przenoszenia swoich danych osobowych tj. możliwości uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi. O ile jest to technicznie możliwe Klient ma prawo zgłoszenia żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez Sklep UNWAY.

8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Sklep UNWAY w sposób niezgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

9. W celu uzyskania informacji dotyczących swoich danych osobowych Klient może zwrócić się do Sklepu UNWAY w formie wiadomości email wysłanej na adres hello@unwaystore.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu UNWAY (MILO BRAND Marlena Jaworska ul. Partyzantów 14 c/7, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, Polska).

W sytuacji, gdy Klient będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych powinien również poinformować o tym Sklep UNWAY za pośrednictwem wiadomości email lub pisemnie na adresy wskazane w zdaniu poprzednim. 

 

§11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go w Sklepie UNWAY.

2. Sklep UNWAY jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Klientom na łamach Sklepu UNWAY i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Klientów o zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronie Sklepu UNWAY. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Załącznik: 

 

TUTAJ znajdziesz formularz zwrotu / reklamacji 

bottom of page